The Story is The Story

Ost “Tể Tướng Lưu Gù” – (1995, 40 tập)

Lyrics

“Câu chuyện từ xa xưa kể lại

Trong câu chuyện là việc của ngày xưa

Có người ngay thẳng, kẻ gian tà.

Cũng có điều tốt đẹp, cả những thứ xấu xa. 

Chuyện là có thật, cũng có thể chưa có bao giờ.

Nhưng sự đời có mấy ai hiểu rõ chuyện đúng-sai? 

Chuyện trong câu chuyện nói đúng thì nó đúng, nói không đúng cũng đúng.

Chuyện trong câu chuyện nói không đúng thì không đúng, nói đúng cũng không đúng…”

Male – Female, Surprising Facts about Sex

Nếu một ngày nào đó trong tương lai, con người giống với cá hề (luân phiên giữa giới tính đực và cái ở một số thời điểm trong cuộc đời) mỗi người được chuyển đổi cơ thể và sống kiểu 50% đời là male, 50% đời là female (not gay, not les) thì chắc hẳn sẽ rất… công bằng hoặc ít nhất mỗi giới sẽ thấu hiểu giới còn lại hơn.

Read moreMale – Female, Surprising Facts about Sex