Male – Female, Surprising Facts about Sex

Nếu một ngày nào đó trong tương lai, con người giống với cá hề (luân phiên giữa giới tính đực và cái ở một số thời điểm trong cuộc đời) mỗi người được chuyển đổi cơ thể và sống kiểu 50% đời là male, 50% đời là female (not gay, not les) thì chắc hẳn sẽ rất… công bằng hoặc ít nhất mỗi giới sẽ thấu hiểu giới còn lại hơn.

Read moreMale – Female, Surprising Facts about Sex