The Story is The Story

Ost “Tể Tướng Lưu Gù” – (1995, 40 tập)

Lyrics

“Câu chuyện từ xa xưa kể lại

Trong câu chuyện là việc của ngày xưa

Có người ngay thẳng, kẻ gian tà.

Cũng có điều tốt đẹp, cả những thứ xấu xa. 

Chuyện là có thật, cũng có thể chưa có bao giờ.

Nhưng sự đời có mấy ai hiểu rõ chuyện đúng-sai? 

Chuyện trong câu chuyện nói đúng thì nó đúng, nói không đúng cũng đúng.

Chuyện trong câu chuyện nói không đúng thì không đúng, nói đúng cũng không đúng…”

Leave a Comment